Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2011

Περί οργής...οσίου Νείλου Σόρσκυ"Εάν μας ενοχλεί ο λογισμός της οργής και μας πιέζει να σκεπτώμεθα το κακό και να ανταποδώσουμε πάλι με κακό, αυτόν που μας έβλαψε, τότε να σκεπτώμεθα το λόγο του Κυρίου που λέει:

"Εάν δε μη αφήτε τοις ανθρώποις τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο πατήρ υμών αφήσει τα παραπτώματα υμών"(Ματθ.6,15)

Συνεπώς, αυτός που θέλει να συγχωρηθούν οι αμαρτίες του, είναι πρώτα υποχρεωμένος να συγχωρήσει από την καρδιά του, τον αδελφό του.

Διότι έτσι μας δίδαξε ο Θεός να ζητάμε συγχώρηση των πταισμάτων μας.

Και εάν δεν συγχωρήσουμε εμείς τότε είναι φανερόν, ότι ούτε τα ιδικά μας αμαρτήματα θα συγχωρηθούν....η προσευχή του οργιζομένου δεν είναι ευπρόσδεκτος, έστω και να είχε τη δύναμη αυτός , να αναστήσει ένα νεκρό...γι αυτό με κανένα τρόπο δεν πρέπει εμείς να οργιζώμεθα ούτε να κάνουμε κάποιο κακό στον αδελφόν μας, όχι μόνο με το έργο ή με το λόγο αλλά ούτε και με την αλλοίωση του προσώπου μας...

Διότι μπορεί κάποιος και μόνο με το βλέμμα του να περιφρονήσει τον αδελφό του, όπως είπαν οι Πατέρες.

Ενώ η τελεία νίκη κατά των λογισμών της οργής είναι να προσευχώμεθα για τον αδελφό ο οποίος μας εσκανδάλισε, όπως συμβουλεύει ο Αββάς Δωρόθεος, λέγοντας τα εξής:

"Θεέ μου, βοήθησε τον αδελφόν μου και με τις ευχές του, σώσον με τον αμαρτωλό.
Διότι το να προσευχώμεθα για τον αδελφόν μας σημαίνει αγάπη και συμπάθεια, ενώ το να καλούμε  σε βοήθεια τις προσευχές του, σημαίνει ταπείνωση".

Ακόμη και να τον ευεργετούμε , όσο είναι δυνατόν, διότι έτσι εκπληρώνουμε την εντολή του Κυρίου που λέγει:"Αγαπάτε τους εχθρούς υμών...καλώς ποιείτε τοις μισούσιν υμάς και προσεύχεσθε υπέρ των επηρεαζόντων υμάς και διωκόντων υμάς"(Ματθ.5,44)....όλοι οι άγιοι εβάδισαν αυτήν τη οδό και απέκτησαν τη θεία Χάρη, προσφέροντας στους διώκοντας αυτούς, το καλό αντί του κακού.

Επίσης προσεύχονταν γι αυτούς και εσκέπαζαν τα αμαρτήματά των όταν τους έβλεπαν να τα κάνουν
και τους εδίδασκαν με ακακία και συμπάθεια..."

( Απ'το βιβλίο, ΠΕΡΙ ΝΟΕΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οσίου Νείλου Σόρσκυ, λόγος περί οργής , εκδόσεις Ορθ.Κυψέλη, σελ.66-67)

3 σχόλια:

 1. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

  ΟΜΙΛΙΑ ΙΔ' - Εφεσ. 4,25-30

  ΠΑΤΕΡΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ»


  «Δι' αυτό, αφού αποθέσετε το ψεύδος, λέγετε την αλήθεια ο καθένας σας με τον πλησίον του, διότι είμεθα μεταξύ μας μέλη ο ένας του άλλου. Οργίζεσθε, αλλά μη αμαρτάνετε.
  Εάν δε συμβεί να παροργισθείτε μεταξύ σας, να συμφιλιώνεστε προτού σας προφθάσει η δύσις του ηλίου.
  Μη δίδετε τόπον εις τον διάβολον».

  ΠΟΛΥ ΩΡΑΙΑ ΦΩΤΟ+
  ΩΡΑΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ!
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΣΑΛΟ....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. BE ANGRY,
  AND yet DO NOT SIN;
  do not let the sun go down on your anger...
  *********************************
  Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas; que le soleil ne se couche pas sur votre colère,

  Mettez-vous en colère et ne péchez pas: que le soleil ne se couche pas sur votre irritation;
  ...................

  生氣卻不要犯罪;含怒不可到日落。
  ...............................

  生 气 却 不 要 犯 罪 ; 不 可 含 怒 到 日 落
  .........................................
  Airaos, y no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo;

  Enojaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo,
  ........................................
  Zürnet, und sündiget nicht. Die Sonne gehe nicht unter über eurem Zorn,
  .........................................
  http://scripturetext.com/ephesians/4-26.htm

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Κύριε, τί επληθύνθησαν οι θλίβοντες με; πολλοί επανίστανται επ΄ εμέ.
  Πολλοί λέγουσι τη ψυχή μου· ουκ έστι σωτηρία αυτώ εν τω Θεώ αυτού.
  Συ δε, Κύριε, αντιλήπτωρ μου εί, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου.
  Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επήκουσε μου εξ όρους αγίου αυτού.
  Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα· εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Ού φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλω συνεπιτιθεμένων μοι.
  Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου· ότι συ επάταξας πάντας τους εχθραίνοντας μοι ματαίως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας.
  Του Κυρίου η σωτηρία και επί τον λαόν σου η ευλογία σου.

  Δόξα.... Και νυν.... Αλληλούια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή