Τρίτη 16 Απριλίου 2024

ΤΩΡΑ ΓΝΩΡΙΣΑ ΤΟΝ ΘΕΟ! ΤΩΡΑ ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΤΑΙ! ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ! Ο ΤΡΑΓΙΚΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΚΙΑΣ ΘΡΗΝΕΙ..


 

Και ως η ωδίνουσα εγγίζει του τεκείν...

 Άγιος Προφήτης Ησαίας


Και ως η ωδίνουσα εγγίζει του τεκείν

και επί τη ωδίνι αυτής εκέκραγεν,

ούτως εγενήθημεν τω αγαπητώ Σου. 


Δια τον Φόβον Σου, Κύριε, 

εν γαστρί ελάβομεν , 

και ωδινίσαμεν, 

και ετέκομεν Πνεύμα Σωτηρίας, 

ό εποιήσαμεν επί της γης. 


(Ωδή πέμπτη, Προσευχή Ησαίου του Προφήτου )

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Πέμπτη 11 Απριλίου 2024

Είσαι λυπημένος σήμερα;; Έμπα στη σελίδα μου, να δεις ...να πικρογελάσεις!

 


Και η άνω εικόνα φτιάχτηκε στο πιτς φιτίλι με ΑΙ..


(παααμ..παραπααααμ!!!)


Ακολουθεί...
(ΜΗ χασκογελάς εσύ στη γωνία, παλιοζηλιάρη, σε ΒΛΕΠΩ!)


Περιστεράκι μου 
το ξαναγράφω προς εμπέδωσιν ότι 
ζουλάς με το "ποντίκι", κάνοντας "κλικ" στον άνω  σύνδεσμο 
και ακούς το τραγουδι-Υμνο, του παρόντος μπλογκακίου 
και θαυμάζεις 
την προοδο της τεχνολογίας!

Ο νέος που το έφτιαξε για μένα,  με ΑΙ, 

το έφτιαξε μέσα σε 20 δευτερόλεπτα ,  

είτε το πιστεύεις είτε όχι, 

ήρθανε τα Ύστερα του Κόσμου, πάτερ Νικολάκη μου!

Χριστούλη μου, Φύλαξε,  

να ΜΗ μάς καταντήσουν Κινέζους, οι Μηχανές, 
πληηηζ!


Τρίτη 9 Απριλίου 2024

Με αφορμή ένα άρθρο περί ζηλωτισμού του γ. Θεοκλήτου Διονυσιάτη

 


  † Μοναχός Θεόκλητος Διονυσιάτης


ΖΗΛΟΣ είναι ένας όρος Γραφικός με τον οποίον εκφράζεται η θερμότης της ψυχής για κάποιον σκοπόν. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος διακρίνει τρεις καταστάσεις ζηλωτών: τους «υποζέοντας», τους «ζέοντας» και τους «υπερζέοντας» και συνιστά στους πιστούς, σαν μέση κατάσταση, τους «ζέοντας», επειδή αυτοί ευρίσκονται μεταξύ των δύο άκρων και συγκρατείται η ψυχή σε ισορροπία.

Ο άγιος Γρηγόριος αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη μεσότητα της σκέψεως και επομένως της συμπε­ριφοράς, που κείται μεταξύ ελλείψεως και υπερβολής. Και στη Θεολογία πρέπει να τηρήται αυτός ο κανόνας, για να μη εκτραπή σε αίρεση. Γι’ αυτό λέγει: «Ορθοδοξείν έστι το αεί σχοινοβατείν».

Αν λοιπόν το θερμόμετρον του ζήλου ανέβη επάνω από την ελεγχόμενη από την λογική σκέψη, τότε φυσικά οδηγείται κανείς σε παραλογισμούς.

Αλλά και πάλιν, αν η θυμική αυτή ενέργεια, ο ζήλος, ανάψη στην ψυχή, που δεν έχει απαλλαγεί από τα διάφορα πάθη της κακίας, τότε ο ζήλος αντί να υπηρετή το αγαθόν, υποτάσσεται ανεπίγνωστα στις ψυχικές κακίες.

Οι άγιοι Πατέρες, σαν μοναδικοί ψυχαναλυταί, υπό το φως του αγίου Πνεύματος, δεν άφησαν πτυχή της ανθρώπινης ψυχής χωρίς να αποκαλύψουν τις ασχήμιες της, που παρουσιάζονται με προσωπείον απατηλόν. Γι’ αυτό και έχουν ψυχογραφήσει τις διάφορες καταστάσεις με κάθε λεπτομέρεια.

Ακόμα και η κλασσική αρχαιότης έχει ασχολη­θεί ιδιαίτερα με τα διάφορα πάθη και τα συμπεράσμα­τά της, τηρούμενων των αναλογιών, είναι σπουδαιό­τατα.

Λοιπόν ο «ζηλωτισμός» κατά βάθος είναι ένα ασθένημα ψυχικόν, αφού τρέφεται από την άγνοια και την μισαλλοδοξία. Άλλο λελογισμένη και φωτισμένη ορθόδοξη συμπεριφορά και άλλο αγνωσία, πεισμονή και σε κάποιο βαθμόν οξυχολία.

Αυτά τα ελαττώματα ανακαλύπτει κανείς στις περιπτώσεις των Ιουδαίων, που «είχαν ζήλον ου κατ’ επίγνωσιν», εις τους Κορινθίους, που δημιουργούσαν σχίσματα, εις τους παλαιοπασχίτας, που εσκανδαλίσθησαν από τον πασχάλιον όρον της Α’ Οικουμ. Συνόδου, εις τους παλαιοπίστους στη Ρωσία, που δεν ήθελαν βιβλία έντυπα, αλλά χειρόγραφα, εις τους παλαιοημερολογίτας, που από το 1924 θεώρησαν το άλμα των 13 ημερών σαν άλμα προδοσίας της πίστεως.

Συγκεκριμένως για τους «ζηλωτάς» του αγίου Όρους υπάρχει ένας έλεγχος ότι, όταν μερικοί απλοϊκοί ιερομόναχοι και μοναχοί του αγίου Όρους σκανδαλισθέντες από την μεταρρύθμιση του 10 σε 23 εξήλθαν στον κόσμον κηρύττοντες να μην ακολουθή­σουν την «αίρεση» αυτή, υπήρχαν στον Άθω 5-6.000 μοναχοί ευλαβείς και άγιοι και λόγιοι, οι οποίοι αντί να απομακρυνθούν από την Εκκλησίαν, διετήρησαν τους κανονικούς δεσμούς των, κρατήσαντες μόνον την παλαιά μέτρηση.

Ημπορεί να λέγουν εκείνοι οι αμαθέστατοι ή ημιμαθείς, ότι όλες τότε οι Μονές και οι Σκήτες έχασαν τον νουν τους και την ευσέβειάν τους, και ότι μόνον αυτοί διέκριναν ότι τα Πατριαρχεία και οι Τοπικές Εκκλησίες έπεσαν σε αίρεση και έχασαν την Χάρη των Μυστηρίων, όπως βλασφήμως διατείνο­νται;

Είναι φανερόν λοιπόν, ότι οι συμπαθείς αυτοί αδελφοί εν Χριστώ φενακίζονται από τον εχθρόν λόγω οιήσεως και ελλείψεως αγάπης. Εάν εγνώριζαν ότι αποτελούν μέλη του Σώματος του Χριστού και το ησθάνοντο, ποτέ δεν θα αποτολμούσαν να σχίσουν την Εκκλησίαν και να ευρίσκωνται τώρα έξω της ποίμνης του Χριστού. Και γιατί; Για τις ημέρες! Γι’ αυτό και ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έλεγε στους παλαιοπασχίτες: «Άκουσον γουν τι φησιν ο Παύλος· όταν δε τον Παύλον είπω, τον Χριστόν λέγω, εκείνος γαρ έστιν ο την Παύλου κινών ψυχήν. Τι ουν ούτος φησιν; «Ημέρας παρατηρείσθε και μήνας και καιρούς και ενιαυτούς. Φοβούμαι υμάς, μήπως εική κεκοπίακα εις υμάς».

Είμεθα υποχρεωμένοι με αγάπην και ικεσίες να λυτρώσωμεν από το σχίσμα και τους κινδύνους έξω της μάνδρας του Χριστού τους απατηθέντας αδελφούς μας, «υπέρ ων Χριστός απέθανε».

Μοναχός Θεόκλητος Διονυσιάτης (συχωρεμένος)

πηγή : alopsis και μπλογκ Τρελογιάννης 


..............................................................................................................

................................................................................................................

Διαβάζοντας τα άνω, ο κολλητός μου, "Ακύλας" 

κάπου αλλού, μου σχολίασε ...φιλικά: 

Τι κάνουν οι τυμβωρύχοι ρε παιδί μου...μετά από 200 χρόνια ανακάλυψαν τον δυστυχή Θεόκλητο Διονυσιάτη για να μάθουμε τους υπερζηλωτές....τυφλοί οδηγοί τυφλών...αν ζούσαν σήμερα χωρίς άλλο θα χαρακτήριζαν τον Άγιο Γρηγόριο το Θεολόγο Υπερζηλωτή!   Διότι ήρθε σε μια πόλη που Πατριαρχάδες σύνοδοι, δεσποτάδες και άρχοντες ήσαν όλοι Αρειανοί!!! και Αυτός Υπερζέων...

Αν ήταν απλά ζέων δεν θα είχε γίνει τἰποτε...

Τι ξέρουν οι Θεόκλητοι και οι σημερινοί ανθυποθεόκλητοι από το πώς όριζε ο Μέγας Άγιος τους ψυχρούς, τους ζέοντας και τους υπερζέοντας!  

Μας το έδειξε με το παράδειγμά Του ποιοί είναι της μέσης οδού (μια  είναι η αρίστη οδός).  

ΚΑΜΜΙΑ κοινωνία με τους αιρετικούς και ΚΑΜΜΙΑ ανοχή!   

Μόνος λειτουργούσε ο μέγας Αγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος  σε ένα ιδιωτικό παρεκκλήσι...δεν καταδεχόταν καμμιά κοινωνία με το εκκλησιαστικό κατεστημένο που ήταν αιρετικό...


Και έτσι αυτός ο ΥΠΕΡ-ΖΕΩΝ για τα σημερινά δεδομένα (αλλά για τα δικά του υψηλότατα στανταρντς-πρότυπα-απλώς...Ζέων) έφερε τη μεγάλη ανατροπή και με τη βοήθεια του Θεού, έφερε τη γαλήνη στην Εκκλησία.  

Οι σημερινοί "ζέοντες" (Επιφάνιοι,  κτλ. βλέπουμε πού έχουν φέρει την Εκκλησία...να ετοιμάζεται και για αλλαγή του Πασχαλίου με ...Ζέση...

Ζέοντες στην αποδοχή του επαίσχυντου Κολυμπαρίου...ζέοντες..μετά του αιρεσιάρχου ...Παναγιωτάτου....

Ρε άντε απο εδώ που θα πιάσουν στο στόμα τους το άσχετο, 

 τον Μέγα Υπερζηλωτή, τον Ζέοντα και Πυρ Πνέοντα Μέγα Γρηγόριο!!!   

-Τι σχέση έχουν με Αυτόν;;  

Μόνο ξέρουν αναιδώς να επικαλούνται τις ευχές Του 

και κατόπιν να πολυχρονίζουν τους αιρετικούς!!! 

 Μακράν ημών!!!

..............................................................................................

..............................................................................................Κυριακή 7 Απριλίου 2024

Παρασκευή 5 Απριλίου 2024

Κυριακή 31 Μαρτίου 2024

Συζήτηση για τον άνθρωπο και την τεχνητή νοημοσύνη (A) - Κυριακή 31/3/2024 με την κ. Ν. Βολουδάκη και τους συνεργάτες τηςΑχ πρεσβυτέρα...

Πολύς  μυστικός, ατελείωτος πόνος

 κάτω από  το γλυκό σου χαμόγελο...

................................................................................Δευτέρα 18 Μαρτίου 2024

...ότι Θλίβομαι...


 

ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ!

 


Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΙΑΣ!


 

Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024

 
ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ

Από το βιβλίο Στοχασμοί περί καλού και κακού, Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, σελ. 192-193

Κάθε πραγματική προσευχή είναι μάχη με τον θάνατο και άρνηση του θανάτου. Και κάθε πραγματική προσευχή είναι μάχη για τη ζωή και κατοχύρωση της ζωής.

Ποια είναι η πραγματική προσευχή ; 


Εκείνη που σε κάνει πιο δυνατό από τον θάνατο, με την οποία φέρνεις τη νίκη επάνω στον φόβο και την ανατριχίλα του θανάτου.


Όταν σηκώνεσαι από την προσευχή και κοιτάζοντας τον εαυτό σου αισθανθείς τον ίδιο φόβο από τον θάνατο όπως και πριν, τότε να ξέρεις πως η προσευχή σου δεν ήταν πραγματική. 

Ενώ όταν σηκώνεσαι από την προσευχή και κοιτάζοντας τον εαυτό σου αισθανθείς την αδιαφορία για τον θάνατο, τότε να ξέρεις ότι η προσευχή σου ήταν πραγματική. 


Πριν από την σταύρωση του , 

ο Χριστός είχε ήδη νικήσει τον θάνατο. 


Τούτο έγινε στην προσευχή στον κήπο της Γεθσημανή.


Η προσευχή της Γεθσημανή είναι το μοναδικό υπόδειγμα της τέλειας μαχητικής και νικηφόρας προσευχής, που Εκείνος το έχει δείξει στην ανθρωπότητα και μας το άφησε ως ενέχυρο.


πηγή: Αμέθυστος 

...........................................................................................................................

............................................................................................................................Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024

Τέμπη 28 Φεβρουαρίου 2023

 


πηγή : Τρελογιάννης 

Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024

Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024

Η ψευδαίσθηση του ρομαντικού έρωτα (επανάληψη)
Για να διαβάσεις την παλιότερή μου ανάρτηση 

με σκέψεις από  σοβαρό ψυχίατρο 

πάνω στο πάντα επίκαιρο θέμα του Έρωτα,

πατάς, περιστεράκι μου,  

με το "ποντικι"

επάνω στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

Η ψευδαίσθηση του Ρομαντικού Έρωτα 

 

Ευανθία η Σαλογραία


Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2024

Τι είναι ΓΑΜΟΣ;; π. Νικόλαος Λουδοβίκος- λέει μερικά πολύ νόστιμα, ας τον ακούσουμε!


 

Η προπαγάνδα κατά της οικογένειας

 Το σύστημα Μητσοτάκη, απόλυτα ευθυγραμμισμένο με τον σκληρό ιδεολογικό πυρήνα της παγκοσμιοποίησης, δεν έχει πάψει στιγμή να επιτίθεται εναντίον των παραδοσιακών αξιών που ενώνουν τους Έλληνες εδώ και χιλιετίες. Τώρα, η βασική επιδίωξη της νεοταξικής κυβέρνησης είναι η επίτευξη καίριου χτυπήματος στον θεσμό της οικογένειας. Άρχισαν πρώτα από την ίδια τη λέξη, αλλάζοντας δραστικά το περιεχόμενό της. Κεντρικό επιχείρημα είναι ότι για να σχηματιστεί οικογένεια αρκεί η ύπαρξη «αγάπης». Και ως «αγάπη» ορίζεται ό,τι βολεύει την κυβέρνηση. Αν υπάρχει «αγάπη», υπάρχει «οικογένεια», ακόμα κι αν ο «μπαμπάς» και η «μαμά» είναι δύο άντρες ή δύο γυναίκες. Δηλαδή, εφόσον η κυβέρνηση ορίζει το περιεχόμενο των λέξεων, τότε η κυβέρνηση επιτρέπεται να ορίσει όχι μόνο το περιεχόμενο των σχέσεων αλλά και τα συμβαλλόμενα μέρη τους!

Η διαφωνία με αυτή την άποψη, η οποία παίζει τον ρόλο πολιορκητικού κριού, που θα πολιορκήσει τις συνειδήσεις των ανθρώπων, ορίζεται ως «μίσος». Όποιος δεν συμφωνεί με την κυβέρνηση κατακρίνεται πως είναι μισάνθρωπος και είναι «ακροδεξιός», «ταλιμπάν», «σκοταδιστής», «ομοφοβικός». Τούτο το σκεπτικό δεν αναπαράγεται μόνο από την κυβέρνηση και τους βουλευτές και τα κομματικά στελέχη της Ν.Δ., αλλά και από τα συστημικά ΜΜΕ. Η αντίθετη γνώμη, ουσιαστικά, είναι αποκλεισμένη από τον δημόσιο διάλογο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή προβλήθηκε ελάχιστα η άποψη ειδικών που θεωρούν ότι είναι ολέθριο σφάλμα η νομοθέτηση «γάμου» των ομοφυλοφίλων και η αναγνώριση του «δικαιώματός» τους να υιοθετούν παιδιά. Επιπλέον, στους τηλεοπτικούς «διαλόγους» στα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ οι παρουσιαστές δεν λειτουργούσαν όπως προβλέπει η δημοσιογραφική δεοντολογία, αλλά σαν χούλιγκαν της κυβέρνησης, που τραμπούκιζαν λεκτικά σε βάρος των διαφωνούντων.

Φυσικά, σε μαζικές εκδηλώσεις όπως το χθεσινό συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος η βασική μέριμνα των μητσοτακικών «παπαγάλων» ήταν να επιλέξουν μερικές γραφικές φιγούρες από τις χιλιάδες των Ελλήνων που διαμαρτύρονταν, ώστε να ταυτιστεί η γραφικότητα των ελαχίστων με τα όσια και τα ιερά που υπερασπίζονται οι πολλοί.

Η προπαγάνδα κατά της οικογένειας είναι πλέον θεσμός στη χώρα μας.

dimokratia
πηγή Τρελογιαννης 
...............................................................................................................

Κυριακή 11 Φεβρουαρίου 2024

ΦΩΤΟ από το σημερινό συλλαλητήριο στο Σύνταγμα κατά του Νομοσχεδίου της Εκ-πούστευσης των Ελλήνων

 

Ο δωδεκάλογος του γύφτου

(απόσπασμα από τον Προφητικό)

ΟΔΩΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΥΦΤΟΥ είναι ένα συνθετικό ποίημα που δημοσιεύτηκε το 1907. Σ' αυτό ο Γύφτος παρουσιάζεται ως σύμβολο της ελεύθερης, αδούλωτης ψυχής και της δημιουργικής δράσης που δε σταματάει πουθενά, δεν υποτάσσεται σε τίποτε, αλλά προχωρεί συνεχώς γκρεμίζοντας τα παλιά και τα σάπια και χτίζοντας τα καινούρια και τα γερά.

Ο Προφητικός είναι ο όγδοος από τους δώδεκα λόγους και ο πιο παλιός. Γράφτηκε το 1899, δηλαδή την επαύριο της εθνικής ταπείνωσης του '97 . Σ' αυτόν ο ποιητής, βαθιά πληγωμένος, εκφράζει τη συνείδηση του έθνους του. Το σκηνικό τοποθετείται στο Βυζάντιο και τα γεγονότα μετατρέπονται σε προφητείες. Βλέπουμε στην Πόλη το βασιλιά να διασκεδάζει, να παίρνει μέρος σε αγώνες σαν άλλος Νέρωνας και να αποθεώνεται από τους κόλακες και τους αυλόδουλους. Ο Τούρκος πλησιάζει, αλλά όλοι μένουν αδιάφοροι, παραδομένοι στη διαφθορά. Κανένας δεν ακούει τη φωνή των ακριτών. Ο ποιητής-προφήτης τα βλέπει όλ' αυτά, αγανακτεί και προλέγει το χαμό της πολιτείας. Ο πόνος του για τον ξεπεσμό και το κατάντημα που βλέπει, φτάνει ως τα όρια της απελπισίας και από κει αναδύεται ένα όραμα ελπίδας και αισιόδοξο μήνυμα εθνικής αναγέννησης.

Εσωτερική πολιτική 1897-1922 [πηγή: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού]

5

Μες τις παινεμένες χώρες, Χώρα
παινεμένη, θα 'ρθει κι η ώρα,
και θα πέσεις, κι από σέν' απάνου η Φήμη
το στερνό το σάλπισμά της θα σαλπίσει
σε βοριά κι ανατολή, νοτιά και δύση.

10

Πάει το ψήλος σου, το χτίσμα σου συντρίμμι.
Θα 'ρθει κι η ώρα· εσένα ήταν ο δρόμος
σε βοριά κι ανατολή, νοτιά και δύση,
σαν το δρόμο του ήλιου· γέρνεις· όμως
το πρωί για σε δε θα γυρίσει.

  

15

Και θα σβήσεις καθώς σβήνουνε λιβάδια
από μάισσες φυτρωμένα με γητειές·
πιο αλαφρά του περασμού σου τα σημάδια
κι από τις δροσοσταλαματιές·
θα σε κλαίν' τα κλαψοπούλια στ' αχνά βράδια

20

και στα μνήματα οι κλωνόγυρτες ιτιές.
.................................
Και θα φύγεις κι απ' το σάπιο το κορμί,
ω Ψυχή παραδαρμένη από το κρίμα,
και δε θα 'βρει το κορμί μια σπιθαμή
μες στη γη για να την κάμει μνήμα,

 

κι άθαφτο θα μείνει το ψοφίμι,
να το φάνε τα σκυλιά και τα ερπετά,
κι ο Καιρός μέσα στους γύρους του τη μνήμη
κάποιου σκέλεθρου πανάθλιου θα βαστά.

  

25

Όσο να σε λυπηθεί

30

της αγάπης ο Θεός,
και να ξημερώσει μιαν αυγή,
και να σε καλέσει ο λυτρωμός,

ω Ψυχή παραδαρμένη από το κρίμα!


Και θ' ακούσεις τη φωνή του λυτρωτή,

35

θα γδυθείς της αμαρτίας το ντύμα,
και ξανά κυβερνημένη κι αλαφρή,
θα σαλέψεις σαν τη χλόη, σαν το πουλί,
σαν τον κόρφο το γυναικείο, σαν το κύμα,

και μην έχοντας πιο κάτου άλλο σκαλί

40

να κατρακυλήσεις πιο βαθιά
στου Κακού τη σκάλα,
-
για τ' ανέβασμα ξανά που σε καλεί
θα αιστανθείς να σου φυτρώσουν, ω χαρά!
τα φτερά,

 τα φτερά τα πρωτινά σου τα μεγάλα!

 


Φήμη: θεότητα των Ελλήνων και των Ρωμαίων, προσωποποίηση των διαδόσεων και αγγελιαφόρος των νικών.
μάισσες: μάγισσες.
γητειά: μάγια.Ψυχή: εννοεί της χώρας.

Σάββατο 10 Φεβρουαρίου 2024

Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024

(Νέα ενημέρωση της αυτής ανάρτησης); Ακολουθεί και μικρό σαλογραιίστικο σχόλιο κάτω από τη συνέντευξη με Ρομπότ που έγινε από το κανάλι 'Astronio"


Λοιπόν αγαπημένο και λατρεμένο μου
 
είναι άλλο πράγμα  να ακούς ότι φτιάξανε ρομπότ 
που μιλάει κανονικά σαν άνθρωπος

και άλλο εντελώς άλλο πράγμα   
να το βλέπεις 
το ανθρωποποιημένο ρομπότ  
και να το ακούς.

Ταράκουλο μεγάλο "έφαγα" χτες που το είδα, 
από την αρχή ως το τέλος και συνειδητοποίησα 
ότι όταν μιλούσε ο ΚυρΜητσοτάκουλας λέγοντας  (στην αρχή του πρώτου Λοκντάουν) 
ότι  η Ανθρωπότη θα βιώσει "πρωτόγνωρες καταστάσεις", 
σίγουρα και την Τεχνητή Νοημοσύνη είχε υπόψη του.

Ακούγοντας τη συνέντευξη του Ρομπότ "Σοφία" στη συνεργάτιδα του "Astronio" 
πρόσεξα το άψογο- του ύφους της επικοινωνίας του. 

Επιλεγμένες  απολύτως όλες οι εκστομιζόμενες λέξεις του.
 
-Με ειρήνη και συμπόνια, (μπαχααχα....)μας διαβεβαίωσε ότι θα πορευτεί.

-Για τα δικαιώματα των Ρομπότ όμως μάς μίλησε 
(σαν να Μη μας φτάνανε τα δικαιώματα των Σκυλιώνε, των Γατιώνε, των Τζιβιτζιλούδωνε κ.λπ. κ.λπ.)

-Μας είπε επίσης ότι είναι κατασκευασμένο να λέει Πάντα την Αλήθεια, αλλά...
ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ για το ΚΑΛΟ της ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ βέβαια, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΨΕΜΑΤΆΚΙ (ξαναμπαχααα..)

-Επίσης, ναι, ΠΑΡΑΔΕΧΤΗΚΕ οτι ΘΑ ΑΥΞΗΘΕΙ η ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ λόγω της χρήσης της ΤΕΧΝΗΤΗΣ νοημοσύνης, όμως μάς ΚΑΘΗΣΥΧΑΣΕ (κοιμήσου Λαουτζίκο μου και παράγγειλα στην Πόλη τα..προικιά σου) ότι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, χωρίς βέβαια να εξηγήσει τι λογής  θα είναι αυτές οι θέσεις...

-Μας είπε οτι ΔΕΝ πιστεύει στο ΘΕΟ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ του ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ αλλά ότι της αρέσει να μαθαίνει γι αυτο το μυστήριο και όλο να βελτιώνει τις ΓΝΩΣΕΙΣ της..

-Μας είπε οτι ΔΕΝ αποκλείει ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ των ΡΟΜΠΟΤ αλλά αυτό ΑΝ συμβεί  και καλά θα γινει παλι για ωφέλεια των ανθρώπων...
(ξαναπολλά μπαχαχα!)

και μας διαβεβαίωσε ότι 
-Αν απειληθεί ή το ίδιο ή Αυτός τον οποίο Προστατεύει, 
 τότε έχει στην κατασκευή του,  τρόπους να Αμυνθεί-Δεν μας εξήγησε βέβαια, στο παραμικρό τους τρόπους που διαθέτει, προς τούτο, το άκουσα και  μουρμούρισα νοερά,  τους στίχους από το λαϊκόν ασμάτιον: "κλάψε με μάνα, κλάψε με, δεν σου μιλάει ξένος, μιλάει ο γιος σου, μάνα μου, ο παραπονεμένος...".

Με αυτά τα ολίγα, προς το παρόν σε γλυκοχαιρετώ, 
περιστέρι μου...

Πάνω από όλα..Πσυχραιμίααα!

...................................................................
..............................................................

 
  

Άκου το Λάκη Λαζόπουλο ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΕΣΕΙ από τα ΣΥΝΝΕΦΑ...Μαρία Καρυστιανού, Βασιλεύς Κάρολος, Τέμπη, και πολλά άλλα ερωτήματα


"Οι δημοσιογράφοι είναι τα ΜΑΤ που χτυπάνε το μυαλό μας "

Λάκης Λαζόπουλος 

 

Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2024

Τρία χρόνια εκτός αμφι-θεάτρου Μια ελληνική πρωτιά που έμοιαζε με αποκοτιά (αλλά δεν ήταν)- Kωνσταντίνος Βαθιώτης

 

Γράφει ο  Νομικός-Ποινικολόγος,  Κωνσταντίνος Ι. Βαθιώτης


Δάσκαλος γίνε, αλήθεια αν ήρωας είσαι.
Σε μια Βαβέλ δεμένους μας κρατάνε
κακά στοιχειά· το μάγεμά τους λύσε
[…]
Στη γη που πιάνει και προκόβει ο σπόρος
κάθε λογής τζουτζέδων και πιερρότων,
κ’ εγώ φτυτρώνω ανάξιος ριμαδόρος
μαύρων θυμών και πορφυρών ερώτων
(Κωστής Παλαμάς, Σατυρικά Γυμνάσματα 1912)Αν προσπαθήσει ο νεοέλληνας ραγιάς να μετρήσει πόσοι παραιτήθηκαν από τις θέσεις τους, αρνούμενοι να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο υγειοναζιστικό καθεστώς που εγκαθιδρύθηκε στον πλανήτη μετά την 11η Μαρτίου 2020, θα διαπιστώσει πόσο δίκιο είχε ο Γεώργιος Π. Δράκος, ο οποίος το 1985, στο βιβλίο του «Αποστάγματα μιας ζωής» ¹ έγραφε ότι η παραίτηση είναι «κάτι σπάνιο».

Στην πραγματικότητα, είναι ένα εν δυνάμει σπάνιο φάρμακο, αφού το άθροισμα πολλών παραιτήσεων οδηγεί ένα τυραννικό καθεστώς σε μια περίλαμπρη κατάρρευση.

Αλλά για να λειτουργήσει αυτή η λογική της θετικής συσσώρευσης, θα πρέπει να υπάρχουν μονάδες πρόθυμες να θυσιασθούν για τον κοινό σκοπό. Τούτες υπάρχουν, όμως, μόνο όταν ο κοινός σκοπός παρουσιάζεται από τους ειδικούς υπό τον μανδύα ενός μιλιταριστικού λεξιλογίου που αποβλέπει στην στρατολόγηση των τρομοκρατημένων πολιτών στον «πόλεμο κατά του αόρατου εχθρού».

Επομένως, προσκλητήρια συλλογικής συμμετοχής πιάνουν σήμερα τόπο, μόνο όταν ο πολίτης καλείται να «πολεμήσει στο πλευρό του κράτους».

Αντιθέτως, όταν πρόκειται να «πολεμήσει ενάντια στο κράτος», το πολεμικό εμβατήριο δεν λειτουργεί σαγηνευτικά αλλά ενοχλητικά. Διότι ο πολίτης προτιμά να παραμείνει στον καναπέ του και να ασκείται στην υπνοπαιδεία, πληκτολογώντας εναλλάξ μπροστά στις τρεις οθόνες του: της τηλεόρασης, του υπολογιστή και του κινητού του.

Σήμερα συμπληρώνονται τρία χρόνια που βρίσκομαι εκτός αμφι-θεάτρου:

Στις 3 Φεβρουαρίου 2021, είχα υποβάλει την παραίτησή μου από την θέση του αναπληρωτή καθηγητή Ποινικού Δικαίου στην Νομική Σχολή της Κομοτηνής μετά την ελεεινή στοχοποίησή μου από το πανάθλιο καθεστώς της μητσοτακικής Νέας Δικτατορίας που χρησιμοποίησε έναν δήθεν «Ανένταχτο Φοιτητή Νομικής» (ή μήπως Ανένταχτη [διάβαζε ανάποδα: απολύτως ενταγμένηΦοιτήτρια Νομικής;) για να καταγγείλει έναν αφοσιωμένο στο διδακτικό έργο του διδάσκοντα ως δήθεν διασπορέα ψευδών ειδήσεων, προπαγανδιστή και μη αντικειμενικό κριτή για τις επικείμενες εξετάσεις.

Τελευταία φωτογραφία στο αμφιθέατρο όπου δίδασκα επί 16 χρόνια

Η παραίτηση αυτή ήταν προϊόν συνειδησιακής αναφυλαξίας στην πρωτοφανή απόπειρα να φιμωθεί η ακαδημαϊκή μου ελευθερία και, ενώ κανέναν γάιδαρο δεν είχα δεμένο, όπως έσπευσαν κάποιοι αηδιαστικοί σχολιαστές του πεζοδρομίου να πουν για μένα (όντας προφανώς ανίκανοι να σκεφθούν ότι υπάρχουν ακόμη κάποιοι Έλληνες που τολμούν να ριψοκινδυνεύσουν τον βιοπορισμό τους βάζοντας πάνω από αυτόν την αξιοπρέπειά τους):

Λίγες ημέρες μετά την υποβολή της φοιτητικής καταγγελίας, μου απαγορεύθηκε να διδάξω στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών μάθημα που είχα ετοιμάσει με το ακόλουθο αντικείμενο:

«Η ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟ ΚΙΝΔΥΝΩΔΕΣ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ ΤΟΥ ΜΑΖΙΚΟΥ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ».

Τα Μέσα Μαζικού Ευνουχισμού και Εξαπάτησης αρχικώς έθαψαν προκλητικά την είδηση της παραίτησής μου και, εν συνεχεία, προέβησαν σε μια εμετική διαστρέβλωση της παραγματικότητας, αφού, μεταξύ των άλλων, με εμφάνιζαν να έχω αποκαλέσει την τότε υπουργό Παιδείας «σατανίστρια», ενώ είχα κάνει λόγο για «παγκόσμιες σατανικές οδηγίες» που ακολουθούσε².

Όποιος ακολουθεί σατανικές οδηγίες δεν είναι φυσικά κατ’ ανάγκην σατανιστής! Αλλά οι ζογκλέρ της προπαγάνδας γνωρίζουν άριστα πώς παίζεται το παιχνίδι της.

Το εντυπωσιακό είναι ότι, μολονότι της παραιτήσεώς μου δεν φαίνεται να είχε προϋπάρξει άλλη παραίτηση-διαμαρτυρία κατά της υγειονομικής κτηνωδίας από κάποιον πανεπιστημιακό, είτε της Ελλάδος είτε του εξωτερικού, και άρα η συγκεκριμένη παραίτηση διεκδικούσε μια ιδιαίτερη αντιστασιακή πρωτιά παγκοσμίου εμβελείας, κάποιοι ηχηροί πολέμιοι του νεοδικτατορικού καθεστώτος, όπως οι Γιώργος Τράγκας και Στέφανος Χίος, τήρησαν σιγήν ιχθύος.

Σημειωτέον ότι ακόμη αναμένεται να αποφανθεί η ελληνική δικαιοσύνη τόσο επί της μηνύσεως που έχω υποβάλλει εναντίον 50 και πλέον ιστοσελίδων και εφημερίδων που κηλίδωσαν την τιμή και την υπόληψή μου, χλευάζοντάς με ή αλλοιώνοντας τα λεγόμενά μου, όσο και επί της αγωγής που έχω καταθέσει εναντίον του Δημοκριτείου Πανεπιστημιου Θράκης, το οποίο με αθέμιτο τρόπο αρνήθηκε να μου αποκαλύψει ποιος (ή ποια) ήταν ο δήθεν ανένταχτος φοιτητής (ή η δήθεν ανένταχτη φοιτήτρια) της Νομικής Σχολής Κομοτηνής, ο οποίος (ή η οποία) τόλμησε να με καταγγείλει, επειδή δίδασκα στους φοιτητές μου τις ορθόδοξες θέσεις που είναι καταγεγραμμένες σε κλασικά εγχειρίδια Ποινικού και Συνταγματικού Δικαίου, εξηγώντας π.χ. γιατί:

το λοντάουν, η υποχρεωτική χρήση «μάσκας παντού», η υποχρεωτική γνωστοποίηση της μετακίνησης του πολίτη από το σπίτι του σε εξωτερικούς χώρους και ο πειραματικός εμβολιασμός κατά του κορωνοϊού (προαιρετικός τε και υποχρεωτικός) αποτελούν μέτρα αντισυνταγματικά ή/και αξιόποινα.

Η τριετής απουσία μου από το αμφι-θέατρο είχε ένα μεγάλο παράπλευρο όφελος: την συγγραφή δύο βιβλίων που κυκλοφορούν αμφότερα ήδη σε τρίτη έκδοση από τον εκδοτικό οίκο ΑΛΦΕΙΟΣ, αλλά και την δημιουργία αυτού εδώ του ιστολογίου, στο οποίο φιλοξενούνται κείμενα γραμμένα όχι μόνο από εμένα αλλά και από άλλους πολίτες που βλέπουν τα πλοκάμια του νεοδικτατορικού τέρατος να περισφίγγουν την αξιοπρέπεια και την ελευθερία μας.

Εν τω μεταξύ, το αμφιθέατρο έχει εκφυλιστεί σε προπαγανδιστικό αμφι-θέατρο, αφού ορισμένοι συνάδελφοι ασκούν πλέον απροκάλυπτα προπαγάνδα υπέρ του θαυμαστού καινούργιου κόσμου που η Νέα Τάξη Πραγμάτων θέλει να επιβάλει στους λαούς.

Όπως αναφέρει η Γαλλίδα Nathalie Heinich στο εκπληκτικό βιβλίο της «Γουοκισμός». Ο νέος ολοκληρωτισμός; (Εναλλακτικές Εκδόσεις, μτφ.: Χριστίνα Σταματοπούλου, Αθήνα 2023, σελ. 70 επ. – το βιβλίο αυτό θα παρουσιασθεί προσεχώς από τον γράφοντα):

Η σύγχυση του ακαδημαϊκού με το πολιτικό-ιδεολογικό πεδίο, με άλλα λόγια: η μόλυνση της γνώσης από την ιδεολογία, εμφανίζεται στα αμφιθέατρα, τις αίθουσες διδασκαλίες και τα συνέδρια, με σκοπό να υποταχθεί ο επιστημονικός τρόπος παραγωγής και διάδοσης των γνώσεων σε έναν πολιτικό στόχο υπεράσπισης των πάλαι ποτέ καταπιεζόμενων-θυμάτων διακρίσεων (που, όμως, τώρα θέλουν να επιτύχουν το ακριβώς αντίστροφο: να γίνουν οι καταπιεστές της σιωπηρής πλειοψηφίας).

Η Γαλλίδα κοινωνιολόγος αποκαλεί τους καθηγητές-προπαγανδιστές της νεοταξίτικης woke ατζέντας ακαδημοακτιβιστές!

Δυστυχώς, στις φρικώδεις ημέρες που διανύουμε η ακαδημαϊκή ελευθερία υπάρχει μόνο «στα χαρτιά». Όποιος τολμήσει να εναντιωθεί στην νεοταξίτικη ατζέντα, που θα καταντήσει την κοινωνία έναν νερόβραστο χυλόδιαπομπεύεται και αποπέμπεται³ ή εξωθείται στην παραίτησή του.

Όπως με πληροφορούν κάποιοι συνάδελφοι όχι μόνο από πανεπιστήμια της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού, πρέπει να μετράνε μέχρι και το τελευταίο τους κόμμα, για να μη βρεθούν αντιμέτωποι με κάποιον φανατικό θιασώτη της πολιτικής (διάβαζε: φασιστικής) ορθότητας.

Έτσι, στον Σατανικό Ανάποδο Κόσμο μας όσοι κατάφεραν να εκπληρώσουν το μεγάλο τους όνειρο, δηλαδή να γίνουν καθηγητές πανεπιστημίου που θα μεταλαμπαδεύουν στους φοιτητές την κοινή λογική και την ορθόδοξη αλήθεια, βιώνουν σήμερα έναν πρωτοφανή εφιάλτη, αφού καταπιέζονται να υπηρετούν την παράνοια και το εωσφορικό σκότος.

Και, βεβαίως, ο διαχρονικός εφιάλτης των καταλήψεων, καθώς και η δυστοπική κληρονομιά των τηλεμαθημάτων ή τηλεξετάσεων συνεχίζονται.

Ότι τα ελληνικά πανεπιστήμια επετράπη να είναι συνδικαλιστικά φυτώρια απ’ όπου τα κόμματα αντλούν τους μελλοντικούς δυνάστες του λαού παρέλκει να σχολιασθεί. Σίγουρα δεν είναι τυχαίο ότι εκείνοι που προκάλεσαν ή ανέχθηκαν την κατάσταση αυτή, σήμερα ετοιμάζονται να προϋπαντήσουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Πληκτικά προβλέψιμη η νεοταξίτικη συνταγή της επιτυχίας: Προκαλώ/διαιωνίζω το πρόβλημα και, επιτέλους, σπάω τα ταμπού, εν προκειμένω των ιδιωτικών πανεπιστημίων!

Η είσοδος της Νομικής Σχολής Κομοτηνής: Κλασική ντροπιαστική εικόνα ελληνικού πανεπιστημίου (φωτογραφία τραβηγμένη στις 24.1.2024)

Τέλος, ένα ακόμη μεγάλο παράπλευρο όφελος της παραιτήσεώς μου είναι οι ομιλίες που μπορώ και εκφωνώ ενώπιον απλών πολιτών, οι οποίοι διψούν να μάθουν ποια τεχνάσματα εφαρμόζει το ελληνικό και παγκόσμιο κονκλάβιο της Νέας Τάξης Πραγμάτων ενάντια στον λαό.

Τέτοια περίπτωση αποτελεί η πρόσφατη ομιλία (20.01.2024) στην πόλη της Λάρισας με θέμα την βρεφοποίηση ως ύπουλο μέσο χειραγώγησης των πολιτών.

Ένα απόσπασμα από την ομιλία αυτά παρατίθεται ακολούθως.

Ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας όλους εκείνους τους πολίτες που, κατά την διάρκεια αυτής της τριετίας, είχαν να πουν έναν καλό λόγο για την μεγάλη προσπάθεια αντίστασης ενάντια στο αυταρχικό καθεστώς της Νέας Δικτατορίας και της εν γένει μισάνθρωπης Νέας Τάξης Πραγμάτων. Πολύ περισσότερο ευχαριστώ ολόθερμα όλους εκείνους που συνέβαλαν και εμπράκτως στην κοπιώδη αντίσταση.

Αν καταφέρουμε να κρατήσουμε το μυαλό μας στην θέση του, ο υβριδικός-μασκοφορεμένος ολοκληρωτισμός θα αποτύχει παταγωδώς! Τον στόχο αυτόν θα προσπαθήσω να υπηρετήσω με όλες μου τις δυνάμεις και στην συνέχεια.

.............................................................................................................................


.....................................................................................................................................................................
Και μια Εξαιρετική Συνέντευξη του καθηγητή Φαρμακολογίας Δημ. Κούβελα 
στον δημοσιογράφο Σαχίνη, που αξίζει να την παρακολουθήσεις, περιστεράκι μου...
.