Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ «ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ» ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΥ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑΣ Ι. ΝΑΩΝ

 
Ὁ κ. Πρωθυπουργὸς ἀμέριμνος μὲ τὸ ποδήλατόν του εἰς τὴν Πάρνηθα,

συγχρωτιζόμενος χωρὶς μάσκα μὲ ἀγνώστους (29.11.2020)
ἐν μέσῳ σκληροῦ ἐγκλεισμοῦ, ὅπου δὲν ἐπετρέπετο εἰς τοὺς πιστοὺς
νὰ ἀνάψουν ἔστω ἕνα κερὶ εἰς τοὺς ἱεροὺς ναούς!

Τά Ἱερά Μυστήρια θά διενεργοῦνται,
εἴτε Ἐλευθέρως, εἴτε εἰς τάς “Κατακόμβας”

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΝ «ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ»
ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΥ ΜΥΣΤΑΓΩΓΙΑΣ Ι. ΝΑΩΝ

Πρός πᾶσαν Πολιτειακήν καί Ἐκκλησιαστικήν Ἀρχήν
(Αὐτοκεφάλους, Αὐτονόμους Ἐκκλησίας,
Ἱ. Μητροπόλεις, Χριστιανικὰς Ἀδελφότητας κ.λπ.)

Γράφει ὁ κ. Λεωνίδας Ἀλεξάνδρου

«Ἰ. Χρυσόστομος πρός Πρωθυπουργό: «Ἐὰν μὲν γὰρ ᾖς ἔσω, ὁ λύκος οὐκ εἰσέρχεται· ἐὰν δὲ ἐξέλθῃς ἔξω, θηριάλωτος γίνῃ· ἀλλ’ οὐ παρὰ τὴν μάνδραν τοῦτο, ἀλλὰ παρὰ τὴν σὴν μικροψυχίαν.

Οὐδέν Ἴσον μέ Ἐκκλησία: Ἐκκλησίας οὐδὲν ἴσον. Μή μοι λέγε τείχη καὶ ὅπλα·… Τείχη βάρβαροι καταλύουσιν, Ἐκκλησίας δὲ οὐδὲ δαίμονες περιγίνονται.

Ἀήττητος ἡ Ἐκκλησία: Τοιοῦτον ἔχει μέγεθος ἡ Ἐκκλησία· πολεμουμένη νικᾷ· …ὑβριζομένη, λαμπροτέρα καθί­στα­ται· …κλυδωνίζεται, ἀλλ΄ οὐ καταποντίζεται·…

Περίλαμπρος Νίκη: Διατί οὖν συνεχώρησε τὸν πόλεμον; Ἵνα δείξῃ λαμπρό­τερον τὸ Τρόπαιον» [Ἰωάννου Χρυσοστόμου (349-407 μ.Χ.), Ὁμιλία περί τῆς συλλήψεως Εὐτροπίου].

[Παράφρασις: [(-κ. ΠρωθυπουργέΕὐτρόπιε), γνώριζε πώς, ἐάν εἶσαι μέσα στήν Ἐκκλησία ὁ αἱμοβόρος λύκος δέν εἰσέρχεται. Ἐάν δέ ἐξέλθης, τότε κατασπαράζεσαι ἀπό αὐτόν. Ὄχι γιατί εἶσαι ἔξω ἀπό τά ὁρατά τείχη, ἀλλά ἐξ αἰτίας τῆς μικροψυχίας καί κακότητός σου.

-Ὅλα τά Συστήματα καί μεγέθη τοῦ Κόσμου εἶναι μικρότερα ἀπό τήν Ἐκκλησία. Τίποτε δέν εἶναι Ἴσο μέ τήν Ἐκκλησία. Μή μοῦ μιλᾷς γιά ἀμυντικά τείχη καί γιά ὁπλικά συστήματα. …Τά τείχη τά γκρεμίζουν οἱ βάρβαροι ἐχθροί, εἰς δέ τήν Ἐκκλησίαν οὔτε οἱ Δαίμονες δέν δύνανται νά ὑπερισχύσουν.

-Τέτοιο μέγεθος ἔχει ἡ Ἐκκλησία, ὥστε, ἐνῷ τήν πολεμοῦν ἐκείνη Νικᾷ. …Ἐνῷ τήν ὑβρίζουν ἀποκτᾷ μεγαλυτέρα Λαμπρότητα. Ἐνῷ ταξιδεύει στή θάλασσα τοῦ κόσμου ὡς Πλοῖο, σείεται ἀλλά δέν βυθίζεται.

-Τότε, γιατί ὁ Κύριος ἐπέτρεψε τόν πόλεμο ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας; Ἁπλούστατα, κατ’ αὐτόν τόν τρόπο, θά ἀναδείξη λαμπρότερο τό Τρόπαιο τῆς Νίκης…].

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΝΑΙ εἰς τά Λογικά Ἐπιστημονικά δεδομένα,

ΟΧΙ εἰς τά ἀμφισβητούμενα

Μέ ἀφορμή τήν “Παν-Δημία”, μᾶλλον τήν “Σύν-Δημία” τοῦ κορωνοϊοῦ Covid-19, καί τόν προσχηματικό καί ἀπροκάλυπτο Διωγμό τῆς Ὀρθοδόξου Λατρείας, μέ τό σφράγισμα Ἱ. Ναῶν καί τήν ἀπαγόρευσι τελέσεως τῶν Ἱ. Μυστηρίων. Μαῦρο Σκοτεινό Πάσχα, Παγωμένα Χριστούγεννα, Στεγνά Θεοφάνεια. Διατρανώνουμε τήν ἐν Κυρίῳ, ἀταλάντευτο ἀπόφασί μας. Ἀπορρίπτουμε κάθε “Βίο-Τρομοκρατία”. Λοιδοροῦμε κάθε ἐπίδειξι πυγμῆς ἀπό τήν “Μικρο-Κυβέρνησι” Προτεκτοράτου. Οἱ Ἰατρικές πράξεις ΠΟΤΕ δέν ἐπιτρέπεται νά εἶναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ.

Τά λογικά καί ἐπιστημονικῶς Τεκμηριωμένα μέτρα τῶν Ὑγειονομικῶν Ὑπηρεσιῶν, θά ἐφαρμόζουμε χωρίς οὐδεμία ἔνστασι ἤ ἀμφισβήτησι. Δηλαδή, τήρησι ἀσφαλῶν ἀποστάσεων, καθαριότητα κ.λπ. Τά συμβατά μέ τά ἀτράντακτα καί ἀκριβῆ Πρωτόκολλα Ἀληθείας.

Στεκόμεθα κριτικά εἰς τά Ἀμφισβητούμενα καί Διφορούμενα στοιχεῖα, τά ὡς ἐπικίνδυνα χαρακτηριζόμενα, ἀπό μερικές ἐπώνυμες ὁμάδες Ἐπιστημόνων. Θά ἀναμένουμε ἀτράντακτες μεθοδικές ἔρευνες καί ἀποδείξεις, χωρίς ἀλληλο­συγ­κρουόμενα στοιχεῖα ἐλέγχου. Τρέμουμε μέ τά λεγόμενα “Εἰκονικά-Ἀντιφατικά” Στοιχεῖα τοῦ ΕΟΔΥ, τoῦ ΗΔΙΚΑ καθώς καί τό δημιουργηθέν ἀσαφές “Γκρίζο Τοπείο”. Πλήρης παραλογισμός: Παραποίησις Ἀριθμοῦ ΝΕΚΡΩΝ! – ΕΟΔΥ 3.472, ΗΔΙΚΑ 1.682! Διαφορά 1790 νεκροί! (11/12/2020).

Λίαν Εὐρύχωροι Χῶροι Θ. Λατρείας

Οἱ συνήθως εὐμεγέθεις Ἱ. Ναοί, εὐχερῶς δύνανται νά φιλοξενοῦν τόν ἀνάλογο ἀριθμό πιστῶν. Στήν ὅπου γῆς Παγκόσμιο Ὀρθοδοξία ὑφίστανται τεσσάρων μεγεθῶν τόποι Ἱ. Λατρείας. Μέγεθος δέ καταχωρεῖται, τόσο ὁ Κυρίως Ναός καί ὁ συστεγαζόμενος Γυναικωνίτης, ὅσο καί οἱ τυχόν ἄμεσα ἐπισυναπτόμενοι χῶροι Πνευματικῶν Κέντρων κ.λπ. Ἰδού τά  πρα­γματικά μεγέθη: (A) περί τά 300 m2 (κυρίως στά χωρία), (B) περί τά 700 m2 στίς πόλεις καί κωμοπόλεις, (Γ) Μεγάλοι Ναοί ἄνω τῶν 1.000 m2 στίς Μεγαλουπόλεις. Καί (Δ) Ὑπερμεγέθεις Καθεδρικοί Ἐθνικοί Ναοί, περί τά 1.700 m2. Οἱ Ἱ. Χῶροι δέν εἶναι “Ὑπερμεταδότες” τοῦ ἰοῦ.

Ἐπί πλέον, οἱ περιβάλλοντες χῶροι, πέριξ τῶν Ἱ. Ναῶν δύνανται νά ὑποδέχωνται ἱκανό ἀριθμό πιστῶν. Ὑπάρχουν Πλατεῖες καί δρόμοι γύρω ἀπό τούς Ἱερούς Ναούς, πού εἶναι τῆς τάξεως τῶν δύο (2), πέντε (5), ἀκόμη καί περισσοτέρων στρεμμάτων. Ἅπαντες οἱ Πιστοί δύνανται ἐκεῖθεν, νά συμμετέχουν στήν Θ. Λατρεία, μέσῳ τῶν μεγαφώνων καί κατόπιν μέ εὐταξία καί σοβαρότητα νά προσέρχωνται στά Ἱ. Μυστήρια.

Τά κριτήρια τῆς ἀναλογικότητος εἶναι ὑποχρεωτικά.  Χωρίς ἀμφιβολία, ὄχι 0 (!!!) Πρόσωπα, ὅπως ἐνομοθέτησε, ΜΟΝΟΝ ἐν Ἑλλάδι, ἡ ἐπαίσχυντος, ἄνισος, ἀνόητος “Ὑπο-Κυβερνητική” Ἀπόφασις γιά τό Πάσχα τοῦ 2020. οὔτε ἡ ἐπακολουθήσασα “Ἁπλόχερη” ΚΥΑ γιά 9 (!!!) ἀδελφούς ἀνά Ἱ. Ναό. Ἄν οἱ νομοθετήσαντες δέν εἶναι ἄπιστοι καί ἀντίθρησκοι, τότε ἀναμφιβόλως, μερικοί ἀπό αὐτούς βεβαίως ΔΕΝ γνωμοδοτοῦνται ὡς Σχιζοφρενεῖς.

Οὐδεμία Ἔνστολος Εἰσβολή

εἰς τούς Ἱ. Ναούς

Τίς ἀποδεδειγμένες Ἐπιστημονικῶς προτάσεις θά ἐφαρμόσουμε ἑκουσίως εἰς τά Ἱερά μας Σεβάσματα, μέ ἰδία εὐθύνη καί φροντίδα. Ἀπορρίπτουμε μετά βδελυγμίας τήν Ἀνίερο εἴσοδο στά Ἱερά, κατά τίς Ἱερές Μυσταγωγίες εἰς Ὄργανα Τάξεως καί Καταστολῆς. Μᾶς εἶναι ἄχρηστος. Ἄς ἐνδιατρίψουν εἰς τό κύριο ἔργο τους, τήν δίωξι τοῦ Ἐγκλήματος, τῶν Ναρκωτικῶν κ.λπ., τά ὁποῖα ἔχουν ἀναιτίως φουντώσει.

Οἱ Ναοί μας ἀποτελοῦν Ἱερό “Ἄβατο” καί “Ἄσυλο” Ἅγιο, χῶρο ἀπαραβίαστο, ἀπό τήν ἀρχαιότητα ἕως σήμερα. Αὐτό ἴσχυε πάντοτε, μόνον γιά τούς Πολιτισμένους καί ὄχι γιά τούς Βαρβάρους καί ΝέοΒαρβάρους τῆς ἐποχῆς μας.

Μόνον διεστραμμένοι βάνδαλοι Τυραννίσκοι εἰσέβαλαν εἰς τά Ἱερά, γιά νά συλλάβουν καί νά δολοφονήσουν τούς ἀποκαλουμένους “Ἱκέτες”.

ΠΡΟΣΟΧΗ, Κίνδυνος “Ἀρᾶς” ἀντί Εὐλογίας

Ἐμπόνως ἐνημερώνουμε σχετικῶς τούς ἀστυνομο­κρατοῦντας τά Ἱερά: «Εἰ μέν φίλος πέφυκας εἴσελθε χαίρων. // Εἰ δέ ἐχθρός καί βάσκανος καί γέμων δόλου, //πόρρω-πόρρω πέπευτε τῆς Πύλης ταύτης, // ἵνα μή λάβης ἀράν ἀντί εὐλογίας, //ὡς ἔλαβε ὁ Ἰούδας ὁ τοῦ Χριστοῦ Προδότης» (Βυζαντινόν Μοναστηριακόν Ἐπίγραμμα).

(Μετάφρασις: Ἐάν ἐκ φύσεως εἶσαι φίλος, εἴσελθε γεμᾶτος χαρά.// Ἐάν ὅμως εἶσαι ἐχθρός τῆς Ἐκκλησίας, δαιμονοκίνητος καί δόλιος, // τότε φῦγε μακριά ἀπό τήν Πύλη τῆς Μονῆς ταύτης //γιά νά μή λάβης Kατάρα ἀντί εὐλογίας, // ὅπως ἐκέρδισε ὁ Ἰούδας, ὁ Προδότης τοῦ Κυρίου).

«… Νόει ὃ λέγω·» (Β’ Τιμ. γ’ 15). (Ἤτοι, κατάλαβε τί λέγω μέ κωδικό καί συνθηματικό τρόπο).

Β. ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ Ἱ. ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ

ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΣΦΑΛΕΣ

Ἡ Θ. Κοινωνία δέν μεταδίδει φονικούς ἰούς,

ἀλλά μόνον Ζωήν

Οὐδεμία ἀσεβής ἐντολή θρησκευτικοῦ περιεχομένου θά υἱοθετηθῆ ἀπό τούς πιστούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς. Τό πῶς Λατρεύουμε τόν Κύριό μας, κεῖ­ται ἐκτός πάσης κοσμικῆς Νομοθεσίας. Τό πῶς πραγματοποιοῦμε τά Ἱ. Μυστήρια τοῦ Βαπτίσματος, τοῦ Γάμου, τῆς Θ. Κοινωνίας κ.λπ., τό πῶς τελοῦμε τά μυστηριοειδῆ, τῆς Ἐξοδίου Ἀκολουθίας κ.ἄ., δέν ἐκχωρεῖται στήν ἁρμοδιότητα τῶν ὅποιων Κοσμικῶν Πολιτικῶν Ἀρχῶν.

Ἐξειδικεύοντας στό θέμα τῆς Θείας καί Ζωοποιοῦ Θείας Κοινωνίας, ἐπιστάμεθα καλῶς πώς ἀποτελεῖ ἀληθῶς Αὐτό Τοῦτο τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ. Οὐδεμία “Χιτλερικοῦ Τύπου” προσταγή θά θεωρηθῆ ἀποδεκτή ἐπ’ αὐτοῦ. Ἡ Θεία Κοινωνία ἐνέχει τό Μοναδικό Ὑπερκόσμιο “Πύραιμο” “Ἀνοσοποιητικό”. Τό Πανακήρατο Σῶμα τοῦ Κυρίου ἀποτελεῖ Ἀείζωο Φωτιά καί ἡ Ἀείφωτη Ζωή. Δέν μεταδίδει ἰούς, ἀλλά, δωρίζει ἐν Χάριτι, Αἰωνιότητα, Ἀφθαρσία καί Ἀθανασία.

Προσέτι, στήν περίπτωσι ὅπου ἐξασφαλισθοῦν “Διατεταγμένες” “ΨευδόΣυνοδικές” Ἀποφάσεις, διά ἐκ­βιασμῶν καί πιέσεων, δέν πρόκειται νά υἱοθετηθοῦν ἀπό τόν Πιστό Λαό. Οὐδέν πρακτικό ἀποτέλεσμα θά ἐπιφέρουν.

Ὁ Φιλόθεος Λαός μας ἐπιθυμεῖ τό Θρήσκευμά του αἰωνίως Ἀμετάβλητο, ἀπολύτως Σεβαστό καί Ὁμοειδές μέ αὐτό τῆς Σεπτῆς χορείας τῶν Ἁγίων Πατέρων.

«Τάς γενομένας Συνόδους ἡ εὐσεβής πίστις κυροῖ». Κατ’ ἐπέκτασι, συμπληρωματικά, «Καί ἡ τῶν  δο­γμάτων ὀρθότης ἐγκρίνει τάς Συνόδους» (Ἁγ. Μάξιμος Ὁμολογητής).

Ὀλιγοπιστία ἡ Μεταβολή

τοῦ τρόπου Μεταδόσεως τῆς Θ. Κοινωνίας

Ἐπιπροσθέτως, ἀπορρίπτεται πᾶσα τυραννική πρᾶξις ἀλλαγῆς τοῦ τρόπου μεταδόσεως τῆς Θ. Κοινωνίας, διά τῆς Ἁγ. Λαβίδος. Καθότι τοῦτο ὑπονοεῖ καί ὑποκρύπτει ἀπιστία. Ἀμφισβητεῖ τήν Ὀντολογία τοῦ Ἱεροῦ Σώματος καί Αἵματος τοῦ Κυρίου, τό ὁποῖο βρίσκεται μέσα στόν Ἡφαιστειακό Κρατῆρα τοῦ Ἁγίου Ποτηρίου.

Κατακυρώνεται ἡ ἀναμφισβήτητος Δισχιλιετής Ἀπόδειξις καί συνείδησις ὅτι, τό Ἱ. Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας οὐδεμία ἀσθένεια ἤ μόλυνσι μεταδίδει. Ἀλλά μόνον Ἐδεμική, Παραδεισένια Εὐωχία.

Προσέτι, ὑφίσταται ἡ πρόσφατος συγκλονιστική ἐμπειρία, ἡ ἀποκτηθεῖσα ἐπί μῆνες Παγκοσμίως, ἐν μέσῳ τοῦ κορωνοϊοῦ. Ἡ πραγματοποιηθεῖσα εὐρύτατα Θ. Μετάληψις, ἐπιβεβαιώνει τήν ἀσφάλεια τῆς Ἱερᾶς Μυσταγωγίας. Ἑκατοντάδες Ἑκατομμύρια (ἄνω τῶν 300!) Πιστῶν ἐκοινώνησαν κατ’ αὐτή τήν περίοδο, χωρίς θύματα ἐξ αὐτῆς, εἴτε στούς πιστούς, εἴτε στούς Κληρικούς.

Διαφορετικά, θά ἔπρεπε νά ἐπιπέση θανατικό εἰς ὅλους τοὺς μεταλαμβάνοντες καί κυρίως θά ἀποδεκατίζονταν οἱ Κληρικοί, πρᾶγμα πού οὐδόλως συν­ετελέσθη. Νά ὑπογραμμίσουμε ὅτι, τά ὅποια ἐλάχιστα θύματα, Κληρικῶν καί Μοναχῶν, ὑπέστησαν τήν προσβολή τοῦ ἰοῦ ἀπό ἄλλου εἴδους καταστάσεις. Ὄχι ἀπό τή Θεία Μετάληψι, ἀλλά ἀπό Δύστηνες καί Διφορούμενες Ὕποπτες αἰτίες, π.χ. εἰς ἀφελῆ ἄκαιρα Τραπεζώματα, μέ συμμετοχή μολυσμένων προσώπων.

Εἶναι ἀναμφίβολο δέ ὅτι, ὅταν παρεμποδίζεται, δι’ Ἀντιθρήσκων Νόμων ἡ Θεία Χάρις, ὥστε νά τιθασεύη καί νά ἁπαλύνη τό ἀναφερόμενο ὡς “Φυσικό Κακό”, τότε αὐτό ἐξαγριώνεται καί μεταλλάσσεται σέ πιό ἀποκρουστικές Ὄψεις καί Μορφές.

Γ. ΝΕΑΣ ΜΟΡΦΗΣ

“ΤΕΧΝΟ-ΤΥΡΑΝΝΙΚΑ” ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Νέα Περίοδος Προσχηματικῶν Διωγμῶν

Εἶναι πασιφανές πώς, εἰσερχόμεθα στήν περίοδο τῶν φανερῶν ἤ τῶν συγκεκαλυμμένων Δολίων Διωγμῶν τῆς Ἐκκλησίας. Γι’ αὐτό τό λόγο, κηρύσσουμε τόν Πόλεμο ἐναντίον τῶν Ἐπισήμων Μεγαλοσχήμων Δυναστῶν.

Θά ἀναβιώσουν μέ σύγχρονο “ΤεχνοΤυραννικό” καί “Ψυχο-Φθόρο” Μέθοδο, οἱ “Σφαγιασμοί” τῶν Πρωτοχριστιανικῶν χρόνων ἀπό τά ἀσεβῆ Αἱμοσταγῆ τέρατα, τούς “Νέρωνες” καί τούς “Διοκλητιανούς”, μέ τά Ἀμφιθέατρα τῶν θηρίων καί τά ἀσύληπτα Βασανιστήρια φρίκης.

Τά Δέκα τρία ἑκατομμύρια (13.000.000) Μαρτύρων, ἐκ τῶν ὁποίων τά Δέκα (10.000.000) καταχωροῦνται ὡς Ἕλληνες Ρωμιοί, ἀποτελοῦν γιά ἡμᾶς τούς φωτεινούς ποδηγέτες καί ἐνδυναμωτές.

Θά ξαναβιώσουν οἱ πρόσφατες “ΨευδἘπιστημονικές” Σταλινικές μέθοδοι, μέ τά “Ψυχο-Κτόνα” Ψυχιατρεῖα, τά Βάρβαρα Γκουλάγκ καί τήν “Παραθεριστική” Σιβηρία!

Ἰδού στάδιον δόξης λαμπρόν. Οἱ δυσσεβεῖς διεξ­άγουν Διωγμούς καί ἐμεῖς καταφεύγουμε στίς “Κατακόμβες” καί στά “Κρυφά Σχολειά”, ὡς “Κρυπτοχριστιανοί”. Στό Πολύμορφο καί Πολυδιάστατο Μυστηριῶδες “Ἱερό Ἀντάρτικο”, ἐναντίον κάθε Ἀντισυνταγματικῆς “Νομίμου” Ἀνομίας. Ἔξαρσις  μέ Δογματική περιωπή. Οὐδείς δύναται νά ὑπονομεύση ἀκόμη πιό δραστικά τό ἤδη ἐξουδενωμένο Συλλογικό Φρόνημα τῶν Πιστῶν.  Καθότι, οἱ θεοφόροι Ἀπόστολοι ἐντέλλονται κατηγορηματικῶς, «… Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις» (Πράξ. ε’ 29).

Πλήρωμα Ἐκκλησίας,

Πεντακόσια Ἑκατομμύρια Ὀρθόδοξοι

Ἡ Ἐκκλησία, ἡ Ζῶσα Ὀρθοδοξία, ἐν μέσῳ τῶν κάθε εἴδους καί μορφῆς Διωγμῶν καί κατατρεγμῶν, συναπαρτίζεται ἀπό τό Πλήρωμα τῶν Κληρικῶν, τῶν Μοναχῶν καί τῶν Λαϊκῶν, μέ “Κεφαλή” της τόν Κύριο καί “Κυβερνήτη” της τόν Παν­άγιο Πνεῦμα.

Τό ὁρατό καί μετρήσιμο τμῆμα τῆς Στρατευομένης Ἐκκλησίας συντίθεται ἀπό περίπου Πεντακόσια Ἑκατομμύρια πιστούς (500.000.000). Ἀπό Χιλίους (1.000) περίπου Ὀρθοδόξους Ἐπισκόπους, ἀπό Ἑκατόν Πενῆντα χιλιάδες (150.000) Κληρικούς. Καί ἀπό Τετρακόσιες περίπου χιλιάδες (400.000), Εἰδικές Πνευματικές Δυνάμεις “ΛΟΚ”, “ΟΥΚ”, εἴτε Μοναχούς, εἴτε Ἀφιερω­μένους, εἴτε Ἱεραποστολικές-Φιλανθρωπικές Ἀδελφότητες μέσα στόν Κόσμο.

Οἱ ἑκούσιοι ἤ ἀκούσιοι συνοδοιπόροι τοῦ “Διοκλητιανείου” Παγκοσμιοποιημένου Συστήματος θά ἀποτύχουν καί πάλιν εἰς τό Σατανῶδες καλοστημένο Πρόγραμμά τους.

Τά Πλήθη, τά Νέφη τῶν Ὀρθοδόξων ἐνδύονται ἀόρατο, ἀήττητο πανοπλία. Ἐκδηλώνουν δέ «Ἀμνοῦ τήν ἀθῳότητα, Λέοντος τήν ἀλκή καί Μάρτυρος τήν Παρρησίαν». Οὐρανοδρομοῦν μέ κάθε Πνευματικό ὁραματισμό ὡς “Κοσμοναῦτες” τῆς Οὐρανίου Βασιλείας, μέ ἑποπτικό Σχέδιο Πτήσεως καί “Κόσμο-Πλοΐας”, ὅπως τό παρέδωσε ὁ Ἴδιος ὁ Κύριός μας:

-«… Ἐπιβαλοῦσιν ἐφ’ ὑμᾶς τάς χεῖρας αὐτῶν καί διώξουσιν, παραδιδόντες εἰς συναγωγάς καί φυλακάς, ἀπαγομένους ἐπί βασιλεῖς καί ἡγεμόνας ἕνεκεν τοῦ Ὀνόματός μου· ἀποβήσεται ὑμῖν εἰς μαρτύριον. θέσθε οὖν ἐν ταὶς καρδίας ὑμῶν μή προμελετᾶν ἀπολογηθῆναι, ἐγώ γάρ δώσω ὑμῖν στόμα καί σοφίαν, ᾗ οὐ δυνήσονται ἀντειπεῖν οὐδὲ ἀντιστῆναι πάντες οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν» (Λουκ. κα΄ 12-15).

-«Οὐκ ἔστι δοῦλος μείζων τοῦ Κυρίου αὐτοῦ. εἰ ἐμέ ἐδίωξαν, καί ὑμᾶς διώξουσιν· εἰ τόν λόγον μου ἐτήρησαν, καί τόν ὑμέτερον τηρήσουσιν» (Ἰωάνν. ιε’ 20).

(Παράφρασις: … -Θά σᾶς συλλάβουν καί θά ὀργανώσουν κάθε μορφῆς Διωγμούς ἐναντίον σας, παραδίδοντάς σας εἰς θρησκευτικούς ἄρχοντες καί εἰς φυλακές. Θά σᾶς ἐμφανίσουν εἰς βασιλεῖς καί ἡγεμόνες ὡς κατηγορουμένους γιά τό Ὄνομά μου. Αὐτά ὅλα θά συντελοῦνται, γιά νά μαρτυρῆται τό Εὐαγγέλιον. Βάλτε καλά στό μυαλό σας, νά μή προμελετᾶτε τί θά ἀπολογηθῆτε. Διότι ἐγώ θά σᾶς δώσω τέτοιο στόμα καί τέτοια σοφία, πού θά εἶναι ἀδύνατον οἱ ἀντίπαλοί σας νά ἀντισταθοῦν, νά ἀντείπουν καί νά προβάλλουν ἀντιλέγοντας, ὁποιοδήποτε λογικό ἐπιχείρημα.

-Νά ἔχετε μία βεβαιότητα. Δέν ὑφίσταται δοῦλος πού νά εἶναι μεγαλύτερος σέ ἀξία ἀπό τόν Κύριό του. Ἐάν λοιπόν ἐμέ τόν Κύριο καί Βασιλέα ἐδίωξαν καί Ἐσταύρωσαν καί ἐσᾶς θά σᾶς διώξουν. Ἐάν σέ κάποιο βαθμό τά Λόγιά μου ἐφήρμοσαν ἤ παρεβίασαν, τό ἴδιο θά κάμουν καί γιά δικά σας κηρύγματα).-

 NEXT ARTICLE 

«Πίστει (Ἀβραάμ) παρῴκησεν εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας»


πηγή: ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου