Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

Τα φοβερά μαρτύρια των Νεομαρτύρων και οι πνευματικοί οδηγοί τουςΤα φοβερά μαρτύρια των Νεομαρτύρων και οι πνευματικοί οδηγοί τους
Γράφει ο π. Μάξιμος ο Ιβηρίτης

Πώς άντεξαν οι Νεομάρτυρες τα φοβερά μαρτύρια στα οποία τους υπέβαλαν οι Οθωμανοί; Ποιοι ήταν οι πνευματικοί τους πατέρες και καθοδηγητές; Ο αγιορείτης μοναχός Μάξιμος Ιβηρίτης, με μεστό λόγο, μας κατατοπίζει σχετικά στο Δ’ Μέρος του αφιερώματος με θέμα «Η αυτογνωσία και αυτενέργεια των Νεομαρτύρων κατά την οδόν του Μαρτυρίου».

Διαβάστε τα πρώτα μέρη του αφιερώματος πατώντας εδώ: Α’ ΜέροςΒ’ ΜέροςΓ’ Μέρος


Οἱ Ἕλληνες Νεομάρτυρες εἶχον ὅλας τάς εἰρημένας ὑγιεῖς καί σωφρόνους σκέψεις, διά τοῦτο καί κατηξιώθησαν νά Μαρτυρήσουν ὑπέρ Χριστοῦ, καί νά λάβουν παρά Θεοῦ τόν ἀμάραντον τῆς δόξης στέφανον. Τό Ἅγιον Ὄρος ἦτο ἡ κατ’ ἐξοχήν Κολυμβήθρα ἀναβαπτισμοῦ πολλῶν Νεομαρτύρων κατά τήν ἐποχήν τῆς Τουρκοκρατίας, κυρίως κατά τούς δύο αἰῶνας 18ον καί 19ον.


Τα φοβερά μαρτύρια των Νεομαρτύρων και οι πνευματικοί οδηγοί τους

Μέσῳ μυστικῶν φωτιστῶν Πατέρων καί Ὁσίων ἀνδρῶν, ἀλειπτῶν (= πνευματικῶν ὁδηγῶν), οἱ κατά τό πλεῖστον ἀρνησίθρησκοι- ἐξωμόται οὗτοι νέοι, ἀφοῦ κατηχήθησαν πρότερον, ὡδηγήθησαν εἶτα εἰς τό μαρτύριον πρός ἐξιλέωσιν καί σωτηρίαν, πιστεύοντες ὅτι ἡ ἄρνησις τῆς Πίστεως δι’ αἵματος καί μόνον ἐξαγοράζεται.


Γνωστοί ἀλεῖπται ἦσαν ὁ Ὅσιος Νήφων ὁ Διονυσιάτης († 1508), ὁ Ὅσιος Ἀκάκιος ὁ Καυσοκαλυβίτης († 1730), ὁ Ἅγιος Μακάριος Νοταρᾶς († 1805), ὁ Ὅσιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης († 1809) 
ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ε΄ († 1821) ὁΤα φοβερά μαρτύρια των Νεομαρτύρων και οι πνευματικοί οδηγοί τους 
παπᾶ Βησσαρίων Ἁγιαννανίτης († 1802), ὁ Ἱερομόναχος Νικηφόρος καί οἱ Ἰάκωβος καί Γρηγόριος Ἰβηροσκητιῶται, ὁ Γερμανός Ἐσφιγμενίτης, ὁ Γρηγόριος Ξηροποταμηνός κ.ἄ

Ἡ κατήχησις τῶν τετραυματισμένων νέων ἐκείνης τῆς περιόδου, δέν ἦτο μία ἁπλῆ ὑπόθεσις. Οἱ ἀναλαμβάνοντες τούτους ἦσαν ἔμπειροι Πνευματικοί κοινῆς ἀποδοχῆς, μέ ἁγιώτατον βίον. Οἱ ἐξωμόται νέοι καί ὕστερον μετανοήσαντες ὑπεβάλλοντο εἰς πνευματικάς δοκιμασίας καί ἀσκήσεις, δίχως νά πιέζωνται νά μεταβοῦν εἰς τό Μαρτύριον, τό ὁποῖον δέν εἶναι εὔκολος ὑπόθεσις.

Ἀρχικῶς οἱ Πνευματικοί ἀπέτρεπον τούς νέους τούτους νά Μαρτυρήσουν, φοβούμενοι νέαν ἄρνησιν. Τούς προέτρεπον δέ νά ἀγωνίζωνται ὡς οἱ ἄλλοι Μοναχοί καί ὅτι θά ἐτύγχανον συγχωρήσεως παρά Θεοῦ, διά τό μέγα παράπτωμα τῆς ἀρνήσεως. 

Ἐάν ὅμως παρετήρουν, ὅτι ἐπέμενον εἰς τόν ἱερόν σκοπόν τῆς ὁμολογίας ἔμπροσθεν τῶν τυράννων, τότε ἔδιδον εὐλογίαν νά προβοῦν εἰς τήν ἀπόφασίν των ταύτην· ἀλλά καί πάλιν τούς συνώδευον κατάλληλοι Γέροντες, διά νά τούς ἐνισχύουν μέχρις ἐσχάτων. 

Ἡ τελική, λοιπόν, ἀπόφασις νά Μαρτυρήσουν ἦτο ἐπιλογή τῶν ἰδίων νέων διά τήν τοιαύτην ἄθλησιν, ὥστε νά λάβουν ἀπό Θεοῦ καί ὅλον τόν μισθόν αὐτῶν.


Τα φοβερά μαρτύρια των Νεομαρτύρων και οι πνευματικοί οδηγοί τους

Τά μαρτύρια ἦσαν φοβερά, καί οἱ Ὀθωμανοί διέθετον πολυετῆ σατανικήν ἐμπειρίαν εἰς ταῦτα. Ὅμως οἱ Μάρτυρες τοῦ Χριστοῦ δέν ἔμενον ἀβοήθητοι ἀπό Θεοῦ. Ὁ Ὅσιος Νικόδημος Ἁγιορείτης λέγει εἰς ἕν σύγγραμμά του, ὅτι ἀπό τά 3/3 τῶν πόνων, τό ἕν μέρος ἀφαιρεῖται διά νά ἀνθέξῃ ὁ Μάρτυς, τό δεύτερον μέρος ἐπιτρέπεται διά νά λάβῃ τόν ἀνάλογον μισθόν, καί τό τρίτον μέρος ἐπιτρέπεται διά νά βλέπουν οἱ Χριστιανοί καί νά μετανοοῦν διά τάς ἁμαρτίας των· εἰς δέ τά νήπια, ἀναμάρτητα ὄντα, ἀφαιρεῖται τελείως ὁ πόνος!

Τα φοβερά μαρτύρια των Νεομαρτύρων και οι πνευματικοί οδηγοί τους

Μετά τό Μαρτύριον ἠκολούθει πάντοτε καί ἡ δικαίωσις, ὅπως ἀκριβῶς συμβαίνει καί μέ ἕνα ἐργαζόμενον, ὅστις ἀμείβεται εἰς τό τέλος τῆς ἐργασίας του. Τά τελούμενα θαύματα τῶν νέων τοῦ Χριστοῦ ἀθλητῶν μετά τό Μαρτύριον ἐδίδασκον καί ἐνίσχυον τούς Χριστιανούς, ὡς προελέχθη, διά νά μένουν σταθεροί εἰς τήν ὀρθόδοξον αὐτῶν Πίστιν.
Τά θαύματα ἦσαν ὁρατά καί εἰς τούς Ὀθωμανούς βασανιστάς καί φονευτάς, οἵτινες βλέποντες ταῦτα ἔμενον ἐμβρόντητοι, καί πολλοί ἐξ αὐτῶν μετενόησαν καί ἐσώθησαν. 

Ὁ ἀγαθός τῇ φύσει Θεός καί Δημιουργός τοῦ σύμπαντος κόσμου, πάντας θέλει σωθῆναι.

 Ὁ Ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀεροπαγίτης λέγει, ὅτι ἀκόμη καί εἰς τά ἀσεβῆ τά ἔθνη ἔχει δώσει ὁ Θεός φύλακα Ἄγγελον, ἀλλ’ ἕνα μόνον· ἐνῷ ἕκαστος τῶν Χριστιανῶν, λέγει ὅτι ἔχει ἐξ ἀρχῆς ἰδικόν του φύλακα Ἄγγελον.
...............................................................................
Λίγα λόγια για τον αρθρογράφο


Ο λόγιος μοναχός Μάξιμος Ιβηρίτης (Νικολόπουλος) έχει διατελέσει Πρωτεπιστάτης του Αγίου Όρους ενώ είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων. Πλήρες Βιογραφικό


πηγή για το δημοσίευμα:

http://artion-news.gr
........................................................................
........................................................................Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου