Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017

Τι είναι κόμμα κατά τον Ροίδη;

Αποτέλεσμα εικόνας για Κόμμα

(η φωτό από το paratolmosblog. blogspot.com)

Κόμμα, "Ομάς ανθρώπων ειδότων ν' αναγιγνώσκωσι και ν' αρθογραφιούν εχόντων χείρας και πόδας υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες ενούμενοι υπό ένα οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν' αναβιβάσωσιν αυτόν εις την έδραν του πρωθυπουργού, ίνα παρέχη αυτοίς τα μέσα να ζώσι χωρίς να σκάπτωσι".

Εμμ. Ροίδης

2 σχόλια: