Σάββατο 5 Ιανουαρίου 2019

Θαυμαστό σημάδι σε εικόνες που κρατούν Μοναχοί στο Άγιο Όρος-συγκλονιστικές φωτογραφίες...(δεν κατάλαβα ποιο είναι το σημάδι στις εικόνες ακριβώς, όποιος καταλάβει, παρακαλώ ας μου εξηγήσει)


Στις δύο εικόνες απεικονίζονται οι Άγιοι Νεομάρτυρες της Ρωσίας, Τσάρος Νικόλαος Βʹ, και  Βασιλικὴ Οἰκογένεια
Θαυμαστό σημάδι σε εικόνες που κρατούν Μοναχοί στο Άγιο Όρος-συγκλονιστικές φωτογραφίεςΘαυμαστό σημάδι σε εικόνες που κρατούν Μοναχοί στο Άγιο Όρος-συγκλονιστικές φωτογραφίες
ΤΟ 1981,
ἡ ῾Ιερὰ Σύνοδος τῶν Ρώσων τῆς Διασπορᾶς, ὑπὸ τὸν῾Αγιώτατον Μητροπολίτην Φιλάρετον, προέβη στὴν ᾿Ανακήρυξι τῶν ῾Αγίων Νεομαρτύρων τῆς Ρωσίας, θεωροῦσα ὡς ῾Αγίους Μάρτυρας τῆς ᾿Ορθοδόξου Πίστεως μόνον ὅσους ἐμαρτύρησαν ὑπὲρ Πίστεως ἀπὸ τοῦ 1917 καὶ ἑξῆς· ὄχι δηλαδὴ ὅλους ἀδιακρίτως τοὺςφονευθέντας, ὡς ἄλλωστε ἔπραξε καὶ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Μόσχαςκατὰ τὸ ἔτος 2000.Τουλάχιστον 20.000 ῾Ιερεῖς, 200 ᾿Επίσκοποι καὶ ἀναρίθμητοι Λαϊκοὶἐξετελέσθησαν, κυκλοφοροῦν δὲ Συναξάρια τῶν ῾Αγίων ΡώσωνΝεομαρτύρων, στὰ ὁποῖα περιγράφεται τὸ βίαιο τέλος αὐτῶν ὑπὲρτῆς ᾿Ορθοδόξου Πίστεως.
῾Ο ἴδιος ὁ Τσάρος Νικόλαος Βʹ, ὡς καὶ ὅλη ἡ Βασιλικὴ Οἰκογένεια,συναριθμεῖται στοὺς Μάρτυρας, διότι ἐσφαγιάσθη ἀγρίως, ἀκριβῶς ἐπειδὴ ἦταν ὁ ᾿Ορθόδοξος Μονάρχης,  ὁ βαθύ-τατα εὐσεβὴς καὶ πρᾶος Αὐτοκράτωρ, πιστὸ τέκνο τῆς ᾿Εκκλησίας,ἐγνωσμένης ἀρετῆς, συμπαθέστατος στὸν Λαὸ τοῦ Θεοῦ καὶ μισητὸςστοὺς ἀθέους.Οἱ εὐσεβεῖς Ρῶσοι ᾿Ορθόδοξοι εἶχαν ἀνέκαθεν στὴν συνείδησί τους ὡς ῾Αγίους τοὺς Ρώσους Νεομάρτυρας, τοὺς ἐπεκαλοῦντο στὶςπροσευχές τους, ἔγραφαν τὰ Μαρτύρια-Συναξάριά τους καὶ ἔβλεπαν θαύματα διὰ πρεσβειῶν των.
Η ᾿Ανακήρυξις ἦταν ἀπαίτησις τῆς συνειδήσεως τῶν εὐσεβῶν ἐντὸς καὶ ἐκτὸς τῆς Ρωσίας, κατὰ δὲ τὸ 1918, ἡ Παρρωσικὴ Σύνοδοςτῆς Μόσχας εἶχε προβῆ στὴν ἑτοιμασία τοῦ ἐδάφους γιὰ τὴν συλλογὴ στοιχείων ἐπὶ τῶν πρώτων τότε Νεομαρτύρων καὶ τὴν ᾿Ανακήρυξί τους, μάλιστα δὲ εἶχε εὐλογήσει τὴν ἀπόδοσι τιμῶν εἰς Αὐτούς.
Εἶναι, ἐπαναλαμβάνουμε, λυπηρὸ νὰ ἀγνοοῦνται ὅλα αὐτὰ καὶ νὰ συντάσσωνται ᾿Ορθόδοξοι ῞Ελληνες μὲ τοὺς ἐχθροὺς τῆς Πίστεως·διότι, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, ἀπὸ εἰλικρινεῖς ῾Ιστορικοὺς ἀναγνωρίζεταισήμερα, ὅτι οἱ Κομμουνισταὶ σκοπίμως διέστρεψαν τὴν πραγματικὴ εἰκόνα τῆς Βασιλικῆς Οἰκογενείας καὶ τῆς Ρωσικῆς ᾿Ορθοδόξου᾿Εκκλησίας, προκειμένου νὰ δικαιολογήσουν τὴν αἱματηρὰ τυραννία ποὺ ἀκολούθησε τὴν κατάλυσι τῆς ᾿Ορθοδόξου Μοναρχίας.
Εἶναι πράγματι ἀσύγγνωστο σὲ ἕναν ᾿Ορθόδοξο νὰ μὴ ἀναγνωρίζηστὴν ᾿Επανάστασι τοῦ 1917 τὴν ἔκχυσι τοῦ δαιμονικοῦ μίσουςἐναντίον τοῦ Θεοῦ καὶ τῆς θρησκείας.

(Για τον Άγιο Τσάρο Νικόλαος δες  το βίντεο και τα σχόλια στη σελίδα μου: https://salograia.blogspot.com/2010/09/blog-post_30.html
πηγή: https://www.pronews.gr/thriskeia/740138_agio-oros-thaymasto-simadi-se-eikones-poy-kratoyn-monahoi-foto
..............................................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου