Σάββατο 13 Αυγούστου 2022

Περί "παραλλήλων"Συνόδων του Πατρίου Εορτολογίου

 Διονύσιε, χαῖρε ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ Χριστῷ πάντοτε!

Προώθησε στούς ὄψιμους ἐπικριτές μας καί τήν ἀπάντηση περί παραλλήλων συνόδων, πού ἔχω δημοσιεύσει στούς Κολλυβάδες παλαιότερα, γιατί μᾶς λένε ἄλλα ἀντ' ἄλλων!

 

Περί "παραλλήλων" Συνόδων

Οἱ ἀποτειχισμένοι Ἀληθινοὶ Ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας εἶναι αὐτονόητο, ὅτι μποροῦν νὰ κάνουν Σύνοδο τῆς Ἀληθινῆς Ἐκκλησίας, ἀφοῦ οἱ αἱρετίζοντες Ψευδεπίσκοποι καὶ Ψευδοδιδάσκαλοι ἀποτελοῦν πλέον Ψευδοσύνοδο καὶ Ψευδεκκλησία.

 

Δηλαδὴ ἐσύ ὑποστηρίζεις, τό νὰ μποροῦν οἱ Ψευδεπίσκοποι νὰ διατηροῦν Ψευδοσυνόδους καὶ οἱ Ἀληθινοὶ Ἐπίσκοποι τοῦ Χριστοῦ νὰ μὴ μποροῦν; Λὲς, δηλαδὴ, νὰ θέλει ὁ Θεὸς νὰ ἐπικρατήση ἡ Ψευδεκκλησία καὶ νὰ σβήση ἡ πραγματικὴ, ἡ Ἀληθινὴ Ἐκκλησία Του; Αὐτὰ ποὺ λὲς δὲν προκύπτουν ἀπὸ κανένα Ἱερό Κανόνα.

 

Οἱ Ἱεροὶ Κανόνες γι’ αὐτὰ τὰ θέματα δίνουν ὁδηγίες γιὰ ἄμεσες λύσεις πρὸ Συνοδικῆς διαγνώσεως, ὅπως ἀναφέρει καὶ ὁ 15ος Ἱερός Κανόνας τῆς Πρωτοδευτέρας (Οἰκουμενικῆς) Συνόδου, ἐπί Μεγάλου Φωτίου συγκροτηθείσης!

Ἐπίσης, εἶναι μεγάλη πλάνη καὶ βλασφημία νὰ λὲς, ὅτι θὰ ἐπέμβη ὁ Θεὸς κάποτε, θὰ λύση τὸ ζήτημα καὶ θὰ σώση τὴν Ἐκκλησία. Λὲς δηλαδὴ, ὅτι ὁ Θεὸς σήμερα κάθεται ἀδρανής, ἀμέτοχος καὶ ἀδιάφορος γιὰ ὅ,τι γίνεται, καὶ κάποτε θὰ ἀποφασίση νὰ δράση, ἀφήνοντας μέχρι τότε τὴν Ἐκκλησία Του στὴν αἵρεση μὲ ἑκατομμύρια ψυχὲς νὰ χάνονται;

 

Πολὺ μεγάλη βλασφημία!!!

 

Κάθε στιγμὴ δρᾶ ὁ Θεὸς καὶ κάθε στιγμὴ σώζει τὴν Ἐκκλησία Του, καὶ σὲ κάθε ἐποχὴ ἀδιάκοπα διατηρεῖται ἡ Ἀληθινὴ Πίστις ἀνόθευτη, καὶ ἁγιάζονται καὶ ἁγιάζουν οἱ πιστοί δοῦλοι Του.

 

Ἔτσι καὶ σήμερα, ὁ Θεὸς τὴν ἔχει σώσει τὴν Ἐκκλησία Του, δὲν θὰ τὴν σώσει κάποτε, ὅπως λένε οἱ πλανεμένοι καὶ οἱ πλάνοι Νεοημερολογίτες ψευδοδιδάσκαλοι καὶ ψευδοθεολόγοι σας, οὔτε ἀφήνει τὴν ἀμόλυντη Ἐκκλησία Του στὰ αἱρετικὰ καὶ προδοτικὰ χέρια, τοῦ κάθε ἀμετανόητου ψευδεπισκόπου καὶ ψευδοπατριάρχη Βαρθολομαίο. 


 Πρωτοπρεσβύτερος π. Νικόλαος Δημαράς  

...................................................................................................
....................................................................................................

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου